Privacyverklaring

Privacyverklaring

Via www.kavel84.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Kavel 84 acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij u recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Kavel 84 is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-06-2019

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van www.kavel84.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u wordt opgegeven, in het kader van de door uw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

NAW gegevens

Telefoonnummer

Factuuradres

E-mailadres

Geslacht

IP-adres

Koopgeschiedenis

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u uw eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door uw gekozen gebruikersnaam en de door uw opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van www.kavel.nl kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken zoals de bezorgingsdienst DHL.

Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

  • per e-mail
  • via social media

Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kunt ook vragen stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt om diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelden. Deze gegevens worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw mail nodig is om voor ons de vraag volledig te beantwoorden en af te handelen.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Op www.kavel84.nl zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies
Op www.kavel84.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Verder gebruik van www.kavel84.nl vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat www.kavel84.nl dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers www.kavel84.nl gebruiken.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen
In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we uw gegevens hebben verzameld (inclusief garantie). Gegevens worden geanonimiseerd als wij ze willen gebruiken voor statistische doeleinden. Als u wilt dat gegevens worden verwijderd, kan dit op verzoek.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Kavel 84 van een adreswijziging op de hoogte te stellen. U wordt geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Kavel 84 bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.